top of page

תקנון

רכישת הכרטיסים ו/הצטרפות לקורס, סדנה או פסטיבל כפופה לתנאי התקנון שלהלן. אנא קראו את פרטי התקנון בשימת לב וביסודיות,
שכן כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

 

תקנון שימוש באתר

 

כללי

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.

כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע
לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

אתר מקאטו (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט של מקאטו הפקות.

באמצעות אתר זה תוכלו לרכוש באמצעות כרטיס אשראי כרטיסים לאירועים, סדנאות ופסטיבלים.

אתר 'מקאטו' שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה,
תנאי השימוש באתר,
מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים.
תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י מקאטו הפקות.
נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני joy@makatu.co


 

ביצוע עסקאות ותשלום

מספר הכרטיסים לקורסים, סדנאות ופסטיבלים השונים הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

המחירים המפורסמים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק.
מקאטו הפקות רשאי לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן)
מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד מקאטו ו/או מי מטעמו בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן "פרטי זיהוי") של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע"י מקאטו הפקות במהלך העסקים הרגיל שלה. כרטיס האשראי יחוייב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד.
ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים

הנדרשים לצורך ההזמנה
ולצורך חיובו של הרוכש. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה.
במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה,

בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני,
על הרוכש יהיה לפנות אל מקאטו הפקות דרך האימייל joy@makatu.co

 

 

מקאטו הפקות רשאים להגביל את כמות הכרטיסים בהנחה או כרטיסים בהנחת ילדים לכל מופע.

זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות באירוע שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה.
על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר האירוע.
לא תחול על מקאטו הפקות כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.
לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק באתרי המופעים אליהם נמכרים כרטיסים באתר זה.

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים,
אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה טלפונית דרך מקאטו הפקות באמצעות פנייה לאימייל: support@makatu.co.il

 

 

אספקה

לקוח אשר הזמין כרטיס באמצעות כרטיס אשראי יקבל מייל לכתובת האימייל שהוא עדכן בדף התשלום המאשר את השתתפותו .

איסוף הכרטיס כפוף להצגת אותו כרטיס אשראי באמצעותו הוזמן הכרטיס בצירוף תעודה מזהה עם תמונה, וכן הצגת עותק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.

 

 

ביטול עסקאות

ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010

פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות.

בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪

בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל.


 

במידה והפסטיבל יתבטל / יידחה עקב נהלי הקורונה - הכרטיס יישמר לכם לשימוש עתידי בפסטיבלי מקאטו הפקות בע"מ. לא יהיו החזרים כספיים על כרטיסים.

 

 

 

מקאטו הפקות יידע ויעדכן אודות מבצעים, הנחות ונושאים נוספים הקשורים למועדון חברים של מקאטו באמצעות שליחת הודעות בדואר, בדואר האלקטרוני ובמסרונים (הודעות SMS).
על-כן, ברכישת כרטיס מאשר המזמין גם את הסכמתו לקבל הודעות כאמור ממקאטו וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

 

 

רשימת תפוצה

מקאטו מאפשר למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ומבצעים באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש (להלן: "רשימת התפוצה"). משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות SMS) מאת מקאטו הפקות, וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

 

פרסומים

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בשום אופן שהוא.
כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל ממקאטו הפקות אישור מראש ובכתב.

 

סודיות ופרטיות

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של מקאטו הפקות (להלן: "מאגר המידע").
על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים,מקאטו הפקות לא יוכל לבצע את העסקה אם לא יקבל אותם.

מקאטו הפקות מתחייב לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג'.

מקאטו הפקות נוקט באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים.
עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות
והפרטיות תישמרנה תמיד.
על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אוריה צור ו/או מי מטעמו עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

 

קניין רוחני

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותו של מקאטו הפקות מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים,
החלות על המידע שבאתר, תוכנו,  עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושו של מקאטו הפקות בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

 

שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו
ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון
להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף
ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה
ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר
ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

 

אחריות

מקאטו הפקות עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר.
עם זאת, מקאטו הפקות אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה,
בתוכנה, או בקווי התקשורת. מקאטו הפקות לא ישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית,
ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט.
כמו כן, מקאטו הפקות עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או
תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתו של מקאטו הפקות להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. מקאטו הפקות לא ישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה
מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה,
וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש
כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מקאטו הפקות
בגין המידע שבאתר ו/או תכונות
השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

נפלה טעות קולמוס במידע הניתן באתר ו/או בתיאור הופעה\סדנה או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את מקאטו הפקות.

מקאטו הפקות אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר
ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות.
כן, מקאטו הפקות אינו מתחייב כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

מקאטו הפקות ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף,
תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי,
כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו –
תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותו של אוריה צור בכל מקרה
ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

 

הפסקת פעילות האתר

מקאטו הפקות שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיו.

 

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

bottom of page